اقلام موجود درنیکا پرگاس

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

بست کمربندی
    بست کمربندی استیل
    بست استیل بدون روکش ضخامت 4.6 سایز 15 سانتی موجود در انبار ۳۹۶,۷۵۰ریال
    بست استیل بدون روکش ضخامت 4.6 سایز 20 سانتی موجود در انبار ۴۴۸,۵۰۰ریال
    بست استیل بدون روکش ضخامت 4.6 سایز 30 سانتی موجود در انبار ۵۵۲,۰۰۰ریال
    بست استیل بدون روکش ضخامت 4.6 سایز 40 سانتی موجود در انبار ۶۳۲,۵۰۰ریال
    بست استیل بدون روکش ضخامت 4.6 سایز 50 سانتی موجود در انبار ۷۲۴,۵۰۰ریال
    بست استیل بدون روکش ضخامت 7.9 سایز 20 سانتی در انبار موجود نیست ۶۴۴,۰۰۰ریال
    بست استیل بدون روکش ضخامت 7.9 سایز 30 سانتی در انبار موجود نیست ۷۲۴,۵۰۰ریال
    بست استیل بدون روکش ضخامت 7.9 سایز 40 سانتی موجود در انبار ۹۴۳,۰۰۰ریال
    بست استیل بدون روکش ضخامت 7.9 سایز 50 سانتی موجود در انبار ۱,۲۶۵,۰۰۰ریال
    بست استیل روکشدار ضخامت 4.6 سایز 15 سانتی موجود در انبار ۷۴۷,۵۰۰ریال
    بست استیل روکشدار ضخامت 4.6 سایز 20 سانتی موجود در انبار ۸۰۵,۰۰۰ریال
    بست استیل روکشدار ضخامت 4.6 سایز 30 سانتی موجود در انبار ۸۹۷,۰۰۰ریال
    بست استیل روکشدار ضخامت 4.6 سایز 40 سانتی موجود در انبار ۱,۰۹۲,۵۰۰ریال
    بست استیل روکشدار ضخامت 4.6 سایز 50 سانتی موجود در انبار ۱,۲۶۵,۰۰۰ریال
    بست استیل روکشدار ضخامت 7.9 سایز 20 سانتی موجود در انبار ۱,۱۵۰,۰۰۰ریال
    بست استیل روکشدار ضخامت 7.9 سایز 30 سانتی در انبار موجود نیست ۱,۴۳۷,۵۰۰ریال
    بست استیل روکشدار ضخامت 7.9 سایز 40 سانتی در انبار موجود نیست ۱,۶۶۷,۵۰۰ریال
    بست استیل روکشدار ضخامت 7.9 سایز 50 سانتی در انبار موجود نیست ۱,۸۹۷,۵۰۰ریال
        بست کمربندی استیل با روکش اپوکسی
        بست کمربندی استیل بدون روکش اپوکسی
    بست کمربندی پلاستیکی
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 2.5 سایز 10 سانتی (تایوان) در انبار موجود نیست ۴۸,۶۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 2.5 سایز 10 سانتی (چین) در انبار موجود نیست ۴۹,۰۵۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 2.5 سایز 15 سانتی (چین) در انبار موجود نیست ۸۱,۷۵۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 2.5 سایز 15 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۸۴,۲۴۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 2.5 سایز 20 سانتی (چین) موجود در انبار ۱۰۳,۵۵۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 2.5 سایز 20 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۱۰۵,۸۴۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 3.6 سایز 15 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۱۱۶,۶۴۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 2.5 سایز 25 سانتی (چین) موجود در انبار ۱۵۸,۰۵۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 3.6 سایز 15 سانتی (چین) موجود در انبار ۱۱۹,۹۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 3.6 سایز 20 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۱۳۵,۰۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 3.6 سایز 20 سانتی (چین) در انبار موجود نیست ۱۵۸,۰۵۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 3.6 سایز 25 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۲۱۰,۶۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 3.6 سایز 30 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۲۳۷,۶۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 3.6 سایز 25 سانتی (چین) موجود در انبار ۱۸۵,۳۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 3.6 سایز 30 سانتی (چین) موجود در انبار ۲۰۷,۱۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 3.6 سایز 37 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۳۱۸,۶۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 3.6 سایز 37 سانتی (چین) موجود در انبار ۳۲۷,۰۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 4.8 سایز 20 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۱۹۹,۸۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 4.8 سایز 25 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۲۸۶,۲۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 4.8 سایز 20 سانتی (چین) موجود در انبار ۱۹۶,۲۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 4.8 سایز 25 سانتی (چین) موجود در انبار ۲۶۱,۶۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 4.8 سایز 30 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۳۰۲,۴۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 4.8 سایز 37 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۳۹۴,۲۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 4.8 سایز 30 سانتی (چین) موجود در انبار ۳۰۵,۲۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 4.8 سایز 37 سانتی (چین) موجود در انبار ۳۸۱,۵۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 4.8 سایز 43 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۵۲۹,۲۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 4.8 سایز 50 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۶۴۲,۶۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 4.8 سایز 43 سانتی (چین) موجود در انبار ۵۲۳,۲۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 7.6 سایز 20 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۳۶۷,۲۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 4.8 سایز 53 سانتی (چین) در انبار موجود نیست ۷۶۳,۰۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 7.6 سایز 20 سانتی (چین) موجود در انبار ۵۴۵,۰۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 7.6 سایز 25 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۳۹۹,۶۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 7.6 سایز 30 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۵۹۴,۰۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 7.6 سایز 30 سانتی (چین) موجود در انبار ۵۹۹,۵۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 7.6 سایز 37 سانتی (چین) موجود در انبار ۷۰۸,۵۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 7.6 سایز 37 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۶۹۶,۶۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 7.6 سایز 55 سانتی (چین) موجود در انبار ۱,۳۶۲,۵۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 7.6 سایز 61 سانتی (چین) موجود در انبار ۱,۷۴۴,۰۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 7.6 سایز 53 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۱,۲۰۹,۶۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 7.6 سایز 75 سانتی (چین) موجود در انبار ۱,۹۰۷,۵۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 9.0 سایز 63 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۱,۶۷۴,۰۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 9.0 سایز 71 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۱,۸۹۰,۰۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 9.0 سایز 71 سانتی (چین) موجود در انبار ۲,۰۱۶,۵۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 9.0 سایز 78 سانتی (تایوان) در انبار موجود نیست ۲,۱۰۶,۰۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 9.0 سایز 81 سانتی (چین) موجود در انبار ۲,۳۹۸,۰۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 9.0 سایز 92 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۲,۲۱۴,۰۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 9.0 سایز 91 سانتی (چین) موجود در انبار ۲,۵۰۷,۰۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 9.0 سایز 102 سانتی (تایوان) موجود در انبار ۲,۹۷۰,۰۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 9.0 سایز 102 سانتی (چین) موجود در انبار ۳,۱۶۱,۰۰۰ریال
    بست کمربندی پلاستیکی ضخامت 9.0 سایز 122 سانتی (چین) موجود در انبار ۵,۲۳۲,۰۰۰ریال
        بست کمربندی پلاستیکی ساخت تایوان
        بست کمربندی پلاستیکی ساخت چین
ترمینال
    ترمینال ریلی
        ترمینال ریلی سایز 2.5
    ترمینال شاخه ای
حروف و شماره سیم
ست ۱۰ رولی شماره سیم حاوی علائم ‘۰’ الی ‘۹’، از هر علامت یک رول ۱۰۰۰ عددی (شماره EC0) موجود در انبار ۱,۰۰۰,۵۰۰ریال
ست ۱۰ رولی شماره سیم تخت (کتابی) حاوی علائم ‘۰’ الی ‘۹’، از هر علامت یک رول ۵۰۰ عددی (شماره ECJ) موجود در انبار ۱,۱۱۵,۵۰۰ریال
ست ۲۶ رولی حروف سیم حاوی علائم ‘A’ الی ‘Z’، از هر علامت یک رول ۳۵۰ عددی (حروف EC3) موجود در انبار ۲,۶۶۱,۱۰۰ریال
ست ۲۶ رولی حروف سیم حاوی علائم ‘A’ الی ‘Z’، از هر علامت یک رول ۵۰۰ عددی (حروف EC2) موجود در انبار ۲,۶۶۱,۱۰۰ریال
ست ۲۶ رولی حروف سیم حاوی علائم ‘A’ الی ‘Z’، از هر علامت یک رول ۱۰۰۰ عددی (حروف EC1) موجود در انبار ۲,۶۶۱,۱۰۰ریال
ست ۲۶ رولی حروف سیم حاوی علائم ‘A’ الی ‘Z’، از هر علامت یک رول ۱۰۰۰ عددی (حروف EC0) موجود در انبار ۲,۶۶۱,۱۰۰ریال
ست ۱۰ رولی شماره سیم حاوی علائم ‘۰’ الی ‘۹’، از هر علامت یک رول ۳۵۰ عددی (شماره EC3) موجود در انبار ۱,۰۰۰,۵۰۰ریال
ست ۱۰ رولی شماره سیم حاوی علائم ‘۰’ الی ‘۹’، از هر علامت یک رول ۵۰۰ عددی (شماره EC2) موجود در انبار ۱,۰۰۰,۵۰۰ریال
ست ۱۰ رولی شماره سیم حاوی علائم ‘۰’ الی ‘۹’، از هر علامت یک رول ۱۰۰۰ عددی (شماره EC1) موجود در انبار ۱,۰۰۰,۵۰۰ریال
ست ۲۶ رولی حروف سیم تخت (کتابی) حاوی علائم ‘A’ الی ‘Z’، از هر علامت یک رول ۵۰۰ عددی (حروف ECJ) موجود در انبار ۲,۹۶۰,۱۰۰ریال
    حروف و شماره سیم تخت
        حروف سیم تخت
        شماره سیم تخت
    حروف و شماره سیم حلقوی
        حروف سیم حلقوی
        شماره سیم حلقوی
روکش حرارتی
    مصرف عمومی
    روکش حرارتی(شیرینک حرارتی)مصرف عمومی،قطر۱میلیمتر،سفید موجود در انبار ۲,۱۴۰,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینک حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۱ میلیمتر، آبی موجود در انبار ۱,۲۸۴,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینک حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۱ میلیمتر،قرمز موجود در انبار ۱,۲۸۴,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۱ میلیمتر،زرد موجود در انبار ۳۸,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر۱میلیمتر،شفاف موجود در انبار ۲,۱۴۰,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینک حرارتی)مصرف عمومی،قطر۱٫۵میلی،آبی موجود در انبار ۱,۵۴۱,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینک حرارتی)مصرف عمومی،قطر۱٫۵میلی،سفید موجود در انبار ۲,۹۹۶,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۱٫۵میلی،شفاف موجود در انبار ۲,۹۹۶,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینک حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۲ میلیمتر،آبی موجود در انبار ۴۴,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینک حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۲ میلیمتر،زرد موجود در انبار ۱,۷۱۲,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینک حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۲ میلیمتر،قرمز موجود در انبار ۱,۷۱۲,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینک حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۲ میلیمتر،سفید موجود در انبار ۳,۴۲۴,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینک حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۲ میلیمتر،شفاف موجود در انبار ۳,۴۲۴,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینک حرارتی)مصرف عمومی،قطر۲میلیمتر،مشکی موجود در انبار ۴۰,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۲٫۵ میلیمتر،مشکی موجود در انبار ۴۷,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۲٫۵ میلیمتر،سفید موجود در انبار ۴,۲۸۰,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۲٫۵ میلیمتر،شفاف موجود در انبار ۴,۲۸۰,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۳ میلیمتر، زرد موجود در انبار ۵۶,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۳ میلیمتر، قرمز موجود در انبار ۲,۵۶۸,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۳ میلیمتر، آبی موجود در انبار ۲,۵۶۸,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی، قطر ۳ میلیمتر، سبز موجود در انبار ۴,۷۰۸,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۳ میلیمتر،شفاف موجود در انبار ۴,۷۰۸,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۳ میلیمتر، سفید موجود در انبار ۴,۷۰۸,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۳ میلیمتر،مشکی موجود در انبار ۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۳٫۵ میلیمتر،سفید موجود در انبار ۵,۹۹۲,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۳٫۵ میلیمتر،شفاف موجود در انبار ۵,۹۹۲,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۳٫۵ میلیمتر،مشکی موجود در انبار ۲,۵۲۰,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی)، قطر ۴ میلیمتر، رنگ ارت (زرد و سبز تلفیقی) موجود در انبار ۷,۲۷۶,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۴ میلیمتر، زرد موجود در انبار ۳,۴۲۴,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۴ میلیمتر، قرمز موجود در انبار ۶۷,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۴ میلیمتر، آبی موجود در انبار ۳,۴۲۴,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۴ میلیمتر، سبز موجود در انبار ۷,۲۷۶,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۴ میلیمتر،شفاف موجود در انبار ۷,۲۷۶,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۴ میلیمتر،مشکی موجود در انبار ۲,۹۴۰,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شرینک حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۵ میلیمتر، آبی موجود در انبار ۱,۹۲۶,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شرینک حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۵ میلیمتر، قرمز موجود در انبار ۱,۹۲۶,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شرینک حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۵ میلیمتر، زرد موجود در انبار ۱,۹۲۶,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شرینک حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۵ میلیمتر، شفاف موجود در انبار ۳,۸۵۲,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شرینک حرارتی)مصرف عمومی،قطر۵میلیمتر،رنگ ارت موجود در انبار ۳,۸۵۲,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۵ میلیمتر، سفید موجود در انبار ۳,۸۵۲,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۵ میلیمتر،مشکی موجود در انبار ۸۳,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی قطر 1.0 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 1.5 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 2.0 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 2.5 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 3.0 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 3.5 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 4.0 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 5.0 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 6.0 میلیمتر
        روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۶ میلیمتر،رنگ ارت موجود در انبار ۴,۲۸۰,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۶ میلیمتر، زرد موجود در انبار ۲,۳۵۴,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۶ میلیمتر، قرمز موجود در انبار ۲,۳۵۴,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۶ میلیمتر، آبی موجود در انبار ۲,۳۵۴,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی، قطر ۶ میلیمتر، سبز موجود در انبار ۴,۲۸۰,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۶ میلیمتر، سفید موجود در انبار ۴,۲۸۰,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۶ میلیمتر،شفاف موجود در انبار ۴,۲۸۰,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۶ میلیمتر،مشکی موجود در انبار ۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
        قطر 7.0 میلیمتر
        قطر 8.0 میلیمتر
        قطر 9.0 میلیمتر
        قطر 10.0 میلیمتر
        قطر 12.0 میلیمتر
        قطر 14.0 میلیمتر
        قطر 16.0 میلیمتر
        قطر 18.0 میلیمتر
        قطر 20.0 میلیمتر
        قطر 22.0 میلیمتر
        قطر 25.0 میلیمتر
        قطر 28.0 میلیمتر
        قطر 30.0 میلیمتر
        قطر 35.0 میلیمتر
        قطر 40.0 میلیمتر
        قطر 50.0 میلیمتر
        قطر 60.0 میلیمتر
        قطر 70.0 میلیمتر
        قطر 80.0 میلیمتر
        قطر 100.0 میلیمتر
        قطر 120.0 میلیمتر
        قطر 150.0 میلیمتر
        قطر 180.0 میلیمتر
سرسیم
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۱/۵، قطر داخلی حلقه ۳ موجود در انبار ۱۶۱,۰۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۶، قطر داخلی حلقه ۱۲ موجود در انبار ۷۳۶,۰۰۰ریال
سرسیم دوشاخ، ورودی سیم حداکثر ۱/۵، فاصله بین دو شاخ ۳ موجود در انبار ۱۷۲,۵۰۰ریال
سرسیم دوشاخ، ورودی سیم حداکثر ۱/۵، فاصله بین دو شاخ ۴ موجود در انبار ۱۷۲,۵۰۰ریال
سرسیم دوشاخ، ورودی سیم حداکثر ۱/۵، فاصله بین دو شاخ ۵ موجود در انبار ۱۸۴,۰۰۰ریال
سرسیم دوشاخ، ورودی سیم حداکثر ۲/۵، فاصله بین دو شاخ ۳ موجود در انبار ۱۸۸,۶۰۰ریال
سرسیم دوشاخ، ورودی سیم حداکثر ۲/۵، فاصله بین دو شاخ ۴ موجود در انبار ۱۹۵,۵۰۰ریال
سرسیم دوشاخ، ورودی سیم حداکثر ۲/۵، فاصله بین دو شاخ ۵ موجود در انبار ۲۰۷,۰۰۰ریال
سرسیم دوشاخ، ورودی سیم حداکثر ۲/۵، فاصله بین دو شاخ ۶ موجود در انبار ۲۱۸,۵۰۰ریال
سرسیم دوشاخ، ورودی سیم حداکثر ۶، فاصله بین دو شاخ ۴ موجود در انبار ۳۹۱,۰۰۰ریال
سرسیم دوشاخ، ورودی سیم حداکثر ۶، فاصله بین دو شاخ ۵ موجود در انبار ۴۱۴,۰۰۰ریال
سرسیم دوشاخ، ورودی سیم حداکثر ۶، فاصله بین دو شاخ ۶ موجود در انبار ۴۳۷,۰۰۰ریال
سرسیم سوزنی، ورودی سیم حداکثر ۱/۵ موجود در انبار ۱۸۴,۰۰۰ریال
سرسیم سوزنی، ورودی سیم حداکثر ۲/۵ موجود در انبار ۱۹۵,۵۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۶، قطر داخلی حلقه ۱۰ موجود در انبار ۶۴۴,۰۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۶، قطر داخلی حلقه ۸ موجود در انبار ۶۲۱,۰۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۱/۵، قطر داخلی حلقه ۴ موجود در انبار ۱۷۲,۵۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۱/۵، قطر داخلی حلقه ۵ موجود در انبار ۱۸۴,۰۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۱/۵، قطر داخلی حلقه ۶ موجود در انبار ۲۸۷,۵۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۱/۵، قطر داخلی حلقه ۸ موجود در انبار ۲۷۶,۰۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۲/۵، قطر داخلی حلقه ۳ موجود در انبار ۱۹۹,۵۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۲/۵، قطر داخلی حلقه ۴ موجود در انبار ۲۰۷,۰۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۲/۵، قطر داخلی حلقه ۵ موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۲/۵، قطر داخلی حلقه ۶ موجود در انبار ۲۸۷,۵۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۲/۵، قطر داخلی حلقه ۸ موجود در انبار ۲۹۹,۰۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۲/۵، قطر داخلی حلقه ۱۰ موجود در انبار ۳۵۶,۵۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۶، قطر داخلی حلقه ۴ موجود در انبار ۴۱۴,۰۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۶، قطر داخلی حلقه ۵ موجود در انبار ۴۴۸,۵۰۰ریال
سرسیم حلقوی، ورودی سیم حداکثر ۶، قطر داخلی حلقه ۶ موجود در انبار ۴۶۰,۰۰۰ریال
سرسیم سوزنی، ورودی سیم حداکثر ۶ موجود در انبار ۴۶۰,۰۰۰ریال
    سرسیم حلقوی
    سرسیم دوشاخ
    سرسیم سوزنی
گلند کابل
گلند پلاستیکی با سایز رزوه PG7 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۸,۰۵۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه PG9 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۸۵,۸۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه PG11 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۹۹,۰۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه PG13.5 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۱۱۴,۴۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه PG16 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۱۴۳,۰۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه PG21 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۲۰۹,۰۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه PG29 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۳۹۶,۰۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه PG36 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۶۱۶,۰۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه PG42 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل در انبار موجود نیست ۹۹۰,۰۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه PG48 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۱,۴۳۰,۰۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه M12*1.5 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۶۶,۰۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه M16*1.5 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۹۲,۴۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه M20*1.5 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۱۲۱,۰۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه M25*1.5 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه M32*1.5 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۳۰۸,۰۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه M40*1.5 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۴۸۴,۰۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه M50*1.5 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۱,۰۳۴,۰۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه PG7 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۶۰,۵۰۰ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه M63*1.5 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۲۸۲,۹۰۰ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه PG9 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۹,۴۳۰ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه PG11 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۱۱,۹۶۰ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه PG13.5 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۱۳,۸۰۰ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه PG16 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۱۷,۲۵۰ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه PG21 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۲۷,۶۰۰ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه PG29 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۴۶,۰۰۰ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه PG36 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۸۰,۵۰۰ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه PG42 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۱۱۰,۴۰۰ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه PG48 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۱۲۶,۵۰۰ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه M12*1.5 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۸,۶۲۵ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه M16*1.5 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۱۰,۱۲۰ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه M20*1.5 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۱۴,۱۴۵ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه M25*1.5 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۲۷,۶۰۰ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه M32*1.5 و جنس بدنه پلی آمید ۶ در انبار موجود نیست ۳۴,۵۰۰ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه M40*1.5 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۸۵,۱۰۰ریال
گلند پلاستیکی با سایز رزوه M50*1.5 و جنس بدنه پلی آمید ۶ موجود در انبار ۱۸۱,۷۰۰ریال
گلند کابل فلزی با سایز رزوه M63*1.5 و جنس بدنه برنج با آبکاری نیکل موجود در انبار ۱,۵۱۸,۰۰۰ریال
    گلند پلاستیکی
        گلند پلاستیکی استاندارد PG
        گلند پلاستیکی استاندارد متریک
    گلند فلزی
        گلند فلزی استاندارد PG
        گلند فلزی استاندارد متریک
وایرشو
وایرشو بدون روکش 0.5 موجود در انبار ۳۹۱,۰۰۰ریال
وایرشو روکشدار 16 موجود در انبار ۲۷۶,۰۰۰ریال
وایرشو روکشدار 25 موجود در انبار ۴۱۴,۰۰۰ریال
وایرشو روکشدار 35 موجود در انبار ۴۶۰,۰۰۰ریال
وایرشو روکشدار 50 موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰ریال
وایرشو روکشدار دوبل 0.5 موجود در انبار ۸۷,۴۰۰ریال
وایرشو روکشدار دوبل 0.75 موجود در انبار ۹۲,۰۰۰ریال
وایرشو روکشدار دوبل 1 موجود در انبار ۱۰۳,۵۰۰ریال
وایرشو روکشدار دوبل 1.5 موجود در انبار ۱۱۵,۰۰۰ریال
وایرشو روکشدار دوبل 2.5 موجود در انبار ۱۶۱,۰۰۰ریال
وایرشو روکشدار دوبل 4 موجود در انبار ۲۱۸,۵۰۰ریال
وایرشو روکشدار دوبل 6 موجود در انبار ۲۹۹,۰۰۰ریال
وایرشو روکشدار دوبل 10 موجود در انبار ۴۳۷,۰۰۰ریال
وایرشو روکشدار 10 موجود در انبار ۱۷۷,۱۰۰ریال
وایرشو روکشدار 6 موجود در انبار ۱۳۳,۴۰۰ریال
وایرشو بدون روکش 0.75 موجود در انبار ۳۹۱,۰۰۰ریال
وایرشو بدون روکش 1 موجود در انبار ۳۹۱,۰۰۰ریال
وایرشو بدون روکش 1.5 موجود در انبار ۵۰۶,۰۰۰ریال
وایرشو بدون روکش 2.5 موجود در انبار ۵۷۵,۰۰۰ریال
وایرشو بدون روکش 4 موجود در انبار ۹۴۳,۰۰۰ریال
وایرشو بدون روکش 6 در انبار موجود نیست ۱,۳۱۱,۰۰۰ریال
وایرشو روکشدار 0.5 موجود در انبار ۴۱,۴۰۰ریال
وایرشو روکشدار 0.75 موجود در انبار ۴۱,۴۰۰ریال
وایرشو روکشدار 1 موجود در انبار ۴۱,۴۰۰ریال
وایرشو روکشدار 1.5 موجود در انبار ۵۲,۹۰۰ریال
وایرشو روکشدار 2.5 موجود در انبار ۵۹,۸۰۰ریال
وایرشو روکشدار 4 موجود در انبار ۹۶,۶۰۰ریال
وایرشو روکشدار دوبل 16 موجود در انبار ۵۲۹,۰۰۰ریال
    وایرشو بدون روکش
    وایرشو روکشدار