اقلام موجود درنیکا پرگاس

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

بست کمربندی
    بست کمربندی استیل
        بست کمربندی استیل با روکش اپوکسی
        بست کمربندی استیل بدون روکش اپوکسی
    بست کمربندی پلاستیکی
        بست کمربندی پلاستیکی سفید
        بست کمربندی پلاستیکی مشکی
ترمینال
    ترمینال ریلی
    ترمینال شاخه ای
حروف و شماره سیم
    حروف و شماره سیم تخت
        حروف سیم تخت
        شماره سیم تخت
    حروف و شماره سیم حلقوی
        حروف سیم حلقوی
        حروف سیم حلقوی مدل EC-2 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
        شماره سیم حلقوی
        شماره سیم حلقوی مدل EC-2 موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰ریال
روکش حرارتی
    مصرف عمومی
        روکش حرارتی قطر 1.0 میلیمتر
        روکش حرارتی مدل DM 1.0 BLACK موجود در انبار ۴,۰۵۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 1.0 BLUE موجود در انبار ۴,۰۵۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 1.0 RED موجود در انبار ۴,۰۵۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 1.0 YELLOW موجود در انبار ۴,۰۵۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 1.0 MULTI موجود در انبار ۷,۰۲۰ریال
        روکش حرارتی قطر 1.5 میلیمتر
        روکش حرارتی مدل DM 1.5 BLACK موجود در انبار ۴,۵۰۰ریال
        روکش حرارتی قطر 2.0 میلیمتر
        روکش حرارتی مدل DM 2.0 BLUE موجود در انبار ۵,۴۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 2.0 YELLOW موجود در انبار ۵,۴۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 2.0 RED موجود در انبار ۵,۴۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 2.0 BLACK موجود در انبار ۴,۹۵۰ریال
        روکش حرارتی قطر 2.5 میلیمتر
        روکش حرارتی مدل DM 2.5 BLACK موجود در انبار ۷,۵۰۰ریال
        روکش حرارتی قطر 3.0 میلیمتر
        روکش حرارتی مدل DM 3.0 yellow موجود در انبار ۹,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 3.0 BLUE موجود در انبار ۸,۱۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 3.0 RED موجود در انبار ۸,۱۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 3.0 black موجود در انبار ۷,۲۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 3.0 MULTI موجود در انبار ۱۸,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی قطر 3.5 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 4.0 میلیمتر
        روکش حرارتی مدل DM 4.0 YELLOW موجود در انبار ۱۱,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 4.0 BLACK موجود در انبار ۱۰,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 4.0 RED موجود در انبار ۱۱,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 4.0 BLUE موجود در انبار ۱۱,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی قطر 5.0 میلیمتر
        روکش حرارتی مدل DM 5.0 YELLOW موجود در انبار ۱۲,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 5.0 BLUE موجود در انبار ۱۲,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 5.0 RED موجود در انبار ۱۲,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 5.0 BLACK موجود در انبار ۱۱,۵۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 5.0 MULTI موجود در انبار ۲۸,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی قطر 6.0 میلیمتر
        روکش حرارتی مدل DM 6.0 YELLOW موجود در انبار ۱۳,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 6.0 RED موجود در انبار ۱۳,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 6.0 BLUE موجود در انبار ۱۳,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی مدل DM 6.0 BLACK موجود در انبار ۱۲,۰۰۰ریال
        قطر 7.0 میلیمتر
        قطر 8.0 میلیمتر
        قطر 9.0 میلیمتر
        قطر 10.0 میلیمتر
        قطر 12.0 میلیمتر
سرسیم
    سرسیم حلقوی
    سرسیم حلقوی مدل RV 2.5-6 موجود در انبار ۳,۱۰۰ریال
    سرسیم دوشاخ
    سرسیم دوشاخ مدل SV 2-6 موجود در انبار ۲,۳۴۰ریال
    سرسیم مادگی
    سرسیم مادگی مدل FDD 2-187 موجود در انبار ۲,۲۰۰ریال
    سرسیم نری
    سرسیم سوزنی
    سرسیم سوزنی مدل PTV 1.25 موجود در انبار ۱,۸۹۰ریال
    سرسیم رابط
    کانکتور پیچی
    کابلشو بیمتال
گلند کابل
    گلند پلاستیکی MG
    گلند پلاستیکی PG
    گلند فلزی MG
    گلند فلزی PG
وایرشو
    وایرشو بدون روکش
    وایرشو روکشدار