حروف و شماره سیم تخت

حروف سیم EC-J تخت، بسته و تو خالی هستند. این حروف سیم در یک سایز عرضه می شوند، که بازه قطری کابل ۵/ ۳ تا ۵/ ۷ میلی متر مربع را پوشش می دهند. ضروی است، حروف و شماره سیم را قبل از اتصال به سیم و کابل به ترمینال و یا لحیم کاری، وارد سیم و کابل کرد، زیرا با توجه به طراحی بسته آنها، پس از اتصال کابل به درگاه، نمی توان حروف و شماره سیم را روی سیم و کابل نصب کرد.

[بدون محصول]