کاربرد بست های کمربندی استینلس استیل در موارد متنوعی، از جمله اتصال تابلوهای رانندگی به میله نگه دارنده، متصل نگاه داشتن کابل های سنگین به بدنه کشتی ها، و خوشه بندی لوله ها و شیلنگ ها یه یکدیگر می باشد. مقاومت کششی بالای بست های کمربندی استینلس استیل و در نتیجه امکان اتصال دو شیء سنگین، مقاومت در مقابل ارتعاشات، و تحمل نواسانات دمایی/رطوبتی در بازه بسیار وسیع، از خصوصیات اصلی بست کمربندی از جنس استینلس استیل می باشد.

[بدون محصول]